Dịch vụ công - Bộ Tài nguyên và Môi trường
STT Tên thủ tục hành chính Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Tỷ lệ phần trăm đúng và trước hạn (%) Số lượng hồ sơ đang giải quyết
Tổng số Trong kỳ Từ kỳ trước Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn
TỔNG SỐ