Dịch vụ công - Bộ Tài nguyên và Môi trường
STT Đơn vị hành chính Đã triển khai đề án 06 (QĐ 422/QĐ-TTg) Đang triển khai Chưa triển khai Phương án triển khai
TỔNG SỐ
TỔNG SỐ